Nine Dragons

June 22nd, 2012 • Shanghai, China

Intersection of Yanan Zhong Lu and Chengdu Lu / Chongqing Lu - home to the famous "Nine Dragon Pillar" (九龙柱).